start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

  - Rada Miasta Białystok w drodze  uchwały wprowadziła obowiązek ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego. Uchwała Nr X/109/15 poz. 2370 z dnia 22 czerwca 2015 r została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 10 lipca 2015 r.  

Szkolenia prowadzą:

1. ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

tel.  85 675 25 17

 2. „WoTax” Wojciech Trzasko

ul. Olmoncka 5, Stanisławowo

15-604 Białystok

tel.  85 675 09 80

3. AKCES Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

Andrzej Sural

ul. Lawendowa 62

15-642 Białystok

tel.  85 661 49 42, 660 459 262

 

Podział Miasta na osiedla:

 http://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/samorzad/rada_miasta/podzial-miasta-na-osiedla.html

Pytania egzaminacyjne znajduja się w załączniku "PYTANIA EGZAMINACYJNE".

 

- W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić, licencję.

 

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

-  posiada on zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówką potwierdzonego zdanym egzaminem  ( uzyskanym po dniu 25 lipca 2015 r.)

-nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne:przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów,środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,

-nie wydano prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

-nie został skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,

-posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany,

-posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym,

-nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- nie ma przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Licencji, udziela się na wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, po uiszczeniu opłaty.

Licencji, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat,uwzględniając wniosek strony.

Wniosek, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

2) informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS), jeżeli są wymagane;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu;

5) określenie czasu, na który licencja ma być udzielona; 

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie.

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Właściwość miejscowa

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest prezydent miasta.

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie lub odmowa

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miasta Białystokadres

Departament Obsługi Mieszkańców Referat Przewozów Drogowych

15-950 Białystok
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 / pokój 318,319
(085) 869 65 40
(085) 869 65 41
(085) 869 64 38
(085) 869 64 91
(085) 869 64 77 (FAX)
(085) 869 68 64

poniedziałek 8.00-17.00
wtorek-piątek 7.30-15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie lub odmowa wydania licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, bez zbędnej zwłoki, nie później niż  w  ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku do organudania licencji.

Opłaty

 • Opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: od 2 do 15: 200 PLN
 • Opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: powyżej 15 do 30: 250 PLN
 • opłata gotówkowa: -za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką : okres ważności licencji w latach: powyżej 30 do 50: 300 PLN
 • opłata za oznaczenie: 10 PLN
 • OPŁATA ZA EGZAMIN: 202.36 PLN

 • OPŁATA ZA EGZAMIN: 202.36 PLN

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii Miasta Białystok oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę przez niego zatrudnionego. • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1907 z późn. zm. ) • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1137 z późn. zm. ) • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 916 ) • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1829 ) • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z 2016 r. , poz. 627 z późn. zm. ) • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz.1827 ze zm.).

Cyfrowy Urząd

 • Przeglądaj sprawy

Weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie