start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Termin składania dokumentów
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do wybranego urzędu stanu cywilnego z wymaganymi dokumentami tożsamości w celu podpisania przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zapewnienia  o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i odebrania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które należy przedłożyć w kancelarii Kościoła.

84 zł – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa (tylko w przypadku kiedy małżeństwo będzie zawarte na terenie Białegostoku) Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu /na miejscu przy ul. Kilińskiego 6/ lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1.
Numer konta: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
W przypadku kiedy małżeństwo będzie zawarte poza granicami administracyjnymi miasta Białystok, opłata skarbowa (84zł) powinna być wniesiona na konto właściwego wg. miejsca zawarcia małżeństwa Urzędu Gminy (Miasta). Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej powinien zostać przedłożony wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Efekt załatwienia sprawy

zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miasta Białystokadres

Urząd Stanu Cywilnego - Stanowisko ds. małżeństw

Białystok
ul. Kilińskiego 6
85 869 62 52
85 732 78 04

poniedziałek 8-17
wtorek - nieczynne
środa 8-15
czwartek, piątek 8-12

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty wydania.

Czas załatwiania

ok. 30 minut /złożenie dokumentów  i podpisanie zapewnienia/

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów i podpisania zapewnienia.

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC.

Akty prawne dotyczące sprawy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy- ustawa z dnia 25 lutego 1964r.(t.j. Dz.U.2012, poz. 788 z póżn.zm.) Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.)

Cyfrowy Urząd

  • Przeglądaj sprawy

Weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie