start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca.

Spis treści

  1. Efekt załatwienia sprawy
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Warunek wszczęcia sprawy
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy
  6. Podstawa prawna

Efekt załatwienia sprawy

Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł. Ustawa określa zwolnienia z opłat.

 

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miasta Białystokadres

Departament Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Ludności

15-085 Białystok
ul. J. K. Branickiego 3/5 / sala: 19 (parter) - Sala Obsługi Interesantów
email: dom@um.bialystok.pl
85 879 79 79 (INFOLINIA)
85 869 6429
85 869 6209 fax

poniedziałek 8.00-17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

ekolejka   - zarezerwuj wizytę przez Internet

 

 

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową (17 zł.) za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa i opłatę skarbową (17 zł.) za wydanie zaświadczenia wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr.: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 z dopiskiem „pełnomocnictwo”, „zaświadczenie”. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, wnukom, dziadkom i rodzeństwu. 

Miejsca wpłat tytułem opłaty skarbowej - bez prowizji

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 , poz. 388 z późn. zm.)2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 ze zm.).3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2015.1852 j.t.).

Cyfrowy Urząd

  • Przeglądaj sprawy

Weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie