start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Termin składania dokumentów
 6. Czas załatwiania
 7. Tryb odwoławczy
 8. Podstawa prawna

Opis procedury

I. Wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Białegostoku

1. Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy powinien wystąpić do Prezydenta Miasta Białegostoku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

1a. Termin może być skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym. 

Do wniosku dołącza:

 1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
  a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

         e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki    nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;

2. Instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 (instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia), z zastrzeżeniem ust.2

3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

4.Informacje o:

a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić miejsca stojące na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących;

b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

5. Informacje o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

6.  Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

7. Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11.

8. Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (art. 8a ust. 5 ustawy),  (zawierające nie więcej niż 3,5 % alkoholu).

9. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

10. Opinie , o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, oraz instrukcje, o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

11. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1a, opinie o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, oraz instrukcje , o której mowa w art. 6 ust. 4, organizator dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 niezwłocznie.

 • W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
 • Prezydent Miasta może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

- kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

- dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1,

- pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

II. Wystąpienie do właściwych miejscowo instytucji

Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy powinien zwrócić się do komendanta (miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

Do wniosku Organizator dołącza:

a) dokumentacje i informacje, o których mowa w art.26 ust.1,

b) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

c) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

d) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

e) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

III. Obowiązki, zadania, odpowiedzialność organizatora podczas przeprowadzenia imprezy masowej

Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania oraz spełnia wymogi w zakresie:

- zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym, zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

 1. Organizator zapewnia:
  a) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
  b) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa,
  c) pomoc medyczną,
  d) zaplecze higieniczno-sanitarne,
  e) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,
  f)warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,
  g) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,
  h) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.
 2. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący sposób:
  a) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej,
  b) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
 3. Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.
 4. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
 5. Organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym (art. 53, ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

Właściwość miejscowa

Miasto Białystok

Efekt załatwienia sprawy

Zezwolenie na przeprowadzenie lub odmowa przeprowadzenia imprezy masowej w formie decyzji administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz wojewodzie.

Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miasta Białystokadres

Urząd Miejski Biuro Zarządzania Kryzysowego

15-950 Białystok
ul. Słonimska 2/2 / pok. B3
85 741-86-10 (ul. Warszawska 3)
85 869-65-35 (ul. Słonimska 2/2)

pn.: 8.00 - 17.00
wt.-pt.: 7.30 - 15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście

Termin składania dokumentów

1. Nie później niż 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej.

2. Termin może być skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach gdy potrzeba organizacji imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym.

Czas załatwiania

Prezydent Miasta wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Opłaty

 1. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
  BANK PEKAO S.A.
  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132


  lub
   
 2. gotówką bez prowizji w:

  Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11, Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2 oraz w placówkach Banku PEKAO S.A.

Wpłat można dokonywać za pośrednictwem internetu. Dowodem będzie wydruk z internetu na którym zawarte będą informacje potwierdzające przelanie kwoty w wysokości 82 zł - za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (17 zł - za pełnomocnictwo) na powyższy numer konta, dane i adres wpłacajacego (organizatora).

Wpłat można dokonywać także we wszystkich placówkach pocztowych.

 

 • za wydanie zezwolenia: 82 PLN
 • za pełnomocnictwo: 17 PLN

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwolanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

Cyfrowy Urząd

 • Przeglądaj sprawy

Weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie