start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Rejestracja pojazdu

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Termin składania dokumentów
 6. Czas załatwiania
 7. Tryb odwoławczy
 8. Podstawa prawna

Opis procedury

       W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę) wniosek o rejestrację pojazdu (udostępniony poniżej), do którego dołącza wymagane dokumenty i opłaty. 

       Właściciel pojazdu może złożyć drogą elektroniczną wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi zeskanowanymi dokumentami. Wniosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem uwierzytelnionym należy przekazać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (Pojazd, Kierowca).

 

       W przypadku pojazdu fabrycznie nowego zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć:

 • dowód własności pojazdu (np. fakturę VAT potwierdzającą nabycie pojazdu);
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu, lub decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami jest to adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; W przypadku nabycia pojazdu, od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną, dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną, nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych wraz z opłatą ewidencyjną.  

 

       W przypadku pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należy dołączyć:

 • dowód własności pojazdu (np. umowę kupna -sprzedaży, umowę darowizny, fakturę VAT potwierdzającą nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające nabycie pojazdu, akt poświadczenie dziedziczenia, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku);

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. Informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie.

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • dowód rejestracyjny;

Obowiązek dołączenia dowodu rejestracyjnego nie dotyczy pojazdu:

-zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (takiego pojazdu nie dotyczy także obowiązek dołączenia karty pojazdu);

-zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

-czasowo wycofanego z ruchu (zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu);

-wyrejestrowanego, mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji, w przypadku powtórnej rejestracji.

 • tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną, dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną, nalepek legalizacyjnych, a przy wymianie tablic rejestracyjnych dodatkowo opłaty za wydanie nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną i tablic rejestracyjnych wraz z opłatą ewidencyjną. 

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji pojazdu, -patrz: UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO POJAZDU. 

W przypadku zmiany w zakresie współwłasności pojazdu, jeżeli zmiana ta dotyczy współwłaściciela /współwłasności pojazdu określonej w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” w pojeździe zarejestrowanym, do wniosku należy dołączyć:

 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 •  kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 •  dowód własności;
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC (do wglądu)
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (wydanie decyzji).  

 

       W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy do wniosku należy dołączyć:

 •  dowód własności pojazdu (np. umowę kupna -sprzedaży, fakturę VAT potwierdzającą nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające nabycie pojazdu);

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.Jeżeli zbywcą pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu. Przepisu nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, w przypadku, gdy przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą lub zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy.

 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

W przypadku, gdy dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: części I i części II, należy dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego.

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego może przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;

 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy; W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami jest to adnotacja na dowodzie własności pojazdu określająca datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną, dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną, nalepki kontrolnej wraz z opłatą ewidencyjną, nalepek legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych wraz z opłatą ewidencyjną, karty pojazdu* wraz z opłatą ewidencyjną* (*dotyczy pojazdów samochodowych) . 

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Nie wymaga się tłumaczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów. 

 

       W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego do wniosku należy dołączyć:

w zależności od pochodzenia pojazdu dokumenty wskazane w punkcie dotyczącym rejestracji pojazdu zarejestrowanego uprzednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzonego z zagranicy oraz:

 • uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujecie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego; 

W przypadku pojazdu zabytkowego, zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego.   

 

 

Uwagi ogólne:

Przy składaniu wniosku o rejestrację należy okazać dowód osobisty, w przypadku firm dodatkowo KRS. 

W przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową (za złożenie dokumentu pełnomocnictwa i poświadczenie zgodności kopii). Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni organ rejestrujący o nabyciu pojazdu. 

Pojazd należy ubezpieczyć w dniu rejestracji.

Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy okazać polisę OC. 

Właściwość miejscowa

Organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu.

Efekt załatwienia sprawy

Otrzymanie decyzji o rejestracji czasowej, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, oraz decyzji o rejestracji i dowodu rejestracyjnego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miasta Białystokadres

Departament Obsługi Mieszkańców Referat Rejestracji Pojazdów

15-085 Białystok
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 / sala 110
email: dom@um.bialystok.pl
85 869 64 40

poniedziałek 8.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście
 • inny (za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Termin składania dokumentów

W terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia pojazdu zarejestrowanego.

 

Czas załatwiania

Niezwłocznie po złożeniu przez właściciela wniosku o rejestrację pojazdu z wymaganymi dokumentami organ rejestruje pojazd czasowo z urzędu wydając pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne.

W ciągu 30 dni (z możliwością jednorazowego przedłużenia o 14 dni) organ rejestruje pojazd oraz wydaje dowód rejestracyjny.

Odbiór dowodu rejestracyjnego w pok. 316 tel. 85 869 64 60.

 

Opłaty na konto urzędu można uiścić:

- w opłatomacie znajdującym się w budynku urzędu,

- przelewem na konto urzędu,

- kartą płatniczą na stanowisku obsługi interesanta (prowizja banku 2,00 zł).

 

Opłaty

OPŁATA ZA REJESTRACJĘ

Urząd Miejski w Białymstoku

Departament Rachunkowości

09 1240 5211 1111 0010 5270 5833

(na dowodzie wpłaty należy wpisać numer VIN pojazdu)

 • za wydanie dowodu rejestracyjnego: 54.00 PLN
 • opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego: 0.50 PLN
 • za wydanie pozwolenia czasowego z urzędu: 13.50 PLN
 • opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego: 0.50 PLN
 • za wydanie nalepek legalizacyjnych: 12.50 PLN
 • za wydanie nalepki kontrolnej: 18.50 PLN
 • opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej: 0.50 PLN
 • za wydanie karty pojazdu: 75.00 PLN
 • opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu: 0.50 PLN
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na samochód: 80.00 PLN
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na przyczepę: 40.00 PLN
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych na motocykl: 40.00 PLN
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych ciągnik rolniczy: 40.00 PLN
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych motorower: 30.00 PLN
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych na samochód: 100.00 PLN
 • za wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych na motocykl: 50.00 PLN
 • za wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych: 1000.00 PLN
 • opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0.50 PLN

OPŁATA SKARBOWA

Urząd Miejski w Białymstoku

Departament Finansów Miasta

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

(na dowodzie wpłaty należy określić przedmiot opłaty skarbowej oraz numer VIN pojazdu)

 • wydanie decyzji: 10.00 PLN
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17.00 PLN
 • poświadczenie zgodności kopii -od każdej strony: 5.00 PLN

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Akty prawne dotyczące sprawy

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm./; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów /Dz. U. z 2016r. poz. 1038 z późn. zm./; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach /Dz. U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm./; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów /Dz. U. z 2003r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm./; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu /Dz. U. z 2014r. poz. 451/; rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego /Dz. U. z 2016r. poz. 1084/; rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu /Dz. U. z 2006r. Nr 59, poz. 421/; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu -Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców /Dz. U. z 2015r. poz. 681 z późn. zm./; ustawa z dnia 16 listopada 2006r. – o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm./;

Cyfrowy Urząd

 • Przeglądaj sprawy

Weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie