start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

W celu zawarcia małżeństwa oboje nupturienci powinni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego z dokumentami tożsamości w celu złożenia przed  wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustalenia terminu ślubu.

84 zł – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, jest pobierana w chwili składania zapewnienia

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu /na miejscu/ przy ul. Kilińskiego 6/ lub przelewem na konto: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1.

Numer konta: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia , datę zawarcia małżeństwa można ustalić z wyprzedzeniem do pół roku. Istnieje możliwość skrócenia miesięcznego oczekiwania.

Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu, po jego sporządzeniu małżonkowie otrzymują 1 odpis  skrócony aktu małżeństwa.

Istnieje możliwość złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego, warunkiem jest to aby miejsce wskazane we wniosku zapewniało zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Termin zawarcia małżeństwa poza urzędu stanu cywilnego powinien zostać wcześniej ustalony z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędu stanu cywilnego pobierana jest opłata dodatkowa, stanowiąca dochód gminy, w wysokości 1.000 zł.

Właściwość miejscowa

Małżeństwo można zawrzeć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miasta Białystokadres

Urząd Stanu Cywilnego - Stanowisko ds. małżeństw

Białystok
ul. Kilińskiego 6
85 869 62 52
85 732-78-04

poniedziałek - 8-17
wtorek- nieczynne
środa - 8-15
czwartek, piątek - 8-12

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

ok. 30 minut /złożenie zapewnienia i ustalenie daty ślubu/

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stron o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, przez Kierownika USC, może wystąpić do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika USC

Akty prawne dotyczące sprawy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy- ustawa z dnia 25 lutego 1964r.(Dz.U.2012 ,poz.788 z póżn.zm.) Prawo o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. 2015, poz. 180)

Cyfrowy Urząd

  • Przeglądaj sprawy

Weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie