start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia.

Spis treści

  1. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  2. Warunek wszczęcia sprawy
  3. Tryb odwoławczy
  4. Podstawa prawna

Opis procedury

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego w ogranie gminy, który wydał dowód osobisty.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Posiadaczowi dowodu, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu przebywającemu poza granicami RP, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie. Ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miasta Białystokadres

Departament Obsługi Mieszkańców - Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych

15-085 Białystok
ul. Branickiego 3/5 / pokój: 1(parter)
email: dom@um.bialystok.pl
085 869-64-21
085 869-64-22

poniedziałek 8.00-17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych Dz.U. 2010.167.1131 ze zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Cyfrowy Urząd

  • Przeglądaj sprawy

Weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie