start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wymiana dowodu osobistego

Spis treści

  1. Efekt załatwienia sprawy
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Warunek wszczęcia sprawy
  4. Podstawa prawna

Opis procedury

Wniosek składa osoba ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator ( wymagana obecność dziecka, które ukończyło 5 rok życia). W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Wniosek w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy. Złożenie wniosku w formie elektronicznej odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego albo podpisem potwierdzonym profilem Zaufanym ePUAP.

Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 Do wniosku załącza się aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. Fotografia dołączana do wniosku w formie pisemnej powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego.

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miasta Białystokadres

Departament Obsługi Mieszkańców, Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych

15-085 Białystok
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 / pokój:1(parter)
email: dom@um.bialystok.pl
085 869 6421 (085 869 6423)
085 869 6422
085 869 6482

poniedziałek 8.00-17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP)

Akty prawne dotyczące sprawy

1.Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych Dz.U. 2010.167.1131 ze zm.2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Cyfrowy Urząd

  • Przeglądaj sprawy

Weryfikacja dokumentów podpisanych elektronicznie